Řízení o pozůstalosti

Okresní soud v Příbrami pověřuje Mgr. Marii Trčkovou, notářku se sídlem v Příbrami, aby jako soudní komisařka za odměnu provedla úkony v řízení o pozůstalosti.

Dle rozvrhu práce Okresního soudu v Příbrami je Mgr. Marie Trčková pověřená k úkonům v pozůstalostních řízeních po osobách narozených 13., 14., 15., 16., 17. a 18. den každého měsíce.

Objeví-li se v přiděleném spise potřeba dodatečného projednání pozůstalosti, jež s takovým spisem souvisí, popř. nastane-li případ úmrtí osoby, která je dědicem v již přiděleném a nevyřízeném spise, projedná i tuto pozůstalost notář, jemuž byl původní spis přidělen.

© Copyright 2021 Notářka Trčková | Galio marketing s.r.o.

Built with Mobirise