Odměna soudního komisaře

Odměna notáře jako soudního komisaře se určuje dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti číslo 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců pozůstalosti, ve znění pozdějších změn a předpisů, takto:

HLAVA I
ODMĚNA NOTÁŘE JAKO SOUDNÍHO KOMISAŘE
§ 11
Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví, 12) (dále jen "odměna notáře jako soudního komisaře") za úkony provedené v řízení o dědictví, které bylo zastaveno, činí 400 Kč.

§ 12
(1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, které není uvedeno v § 11, je obvyklá cena zůstavitelova majetku, 13) který se stal předmětem řízení o dědictví.

(2) Provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.

§ 13
Odměna uvedená v § 12 odst. 1 činí
z prvních 100 000 Kč základu 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000,-- Kč základu 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000,-- Kč základu 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000,-- Kč základu 0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000,-- Kč základu 0,1 %,
nejméně však 600 Kč.
Částka nad 20 000 000,-- Kč se do základu nezapočítává.

§ 14
(1) Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém, provedením likvidace dědictví nebo použitím cizího práva nebo jazyka.

(2) Bylo-li v řízení o dědictví činno více notářů nebo pokud notář provedl jen některé úkony v řízení o dědictví, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 11 nebo vypočtené podle § 13, popřípadě zvýšené podle odstavce 1, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Došlo-li k odnětí věci notáři, 14) nepřísluší tomuto notáři žádná odměna.

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ
Náhrada hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností
§ 16
Notář má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

§ 19
Náhrada hotových výdajů v souvislosti s úkony notáře v řízení o dědictví
(1) Na hotové výdaje vynaložené v souvislosti s úkony notáře v řízení o dědictví se obdobně použije § 16.
(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem.
Mgr. Marie Trčková, notářka se sídlem v Příbrami, je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

© Copyright 2021 Notářka Trčková | Galio marketing s.r.o.

Created with Mobirise - Get now